Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Growing Green Fingers (GGF) haar diensten verleent. De licentienemer en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Licentienemer: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan GGF heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De licentienemer is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met GGF zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van GGF.

1.3 Couenberg Academie/GGF: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76499367 levert GGF diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops en community.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan GGF haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. GGF kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met GGF.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 GGF behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Alle aanbiedingen van GGF zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien dagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen GGF en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van growinggreenfingers.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal GGF de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit worden toegelicht en aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het aanvaarden van het wijzigen van de opdracht volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

GGF zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat GGF niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. DUUR GEBRUIKSRECHT

6.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 jaar of meerdere jaren indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode.
Voor diensten die een permanent karakter hebben zoals de interactieve tuinkalender wordt de overeenkomst automatisch verlengd.
De licentienemer ontvangt 1 maand voor het einde van de looptijd bericht over verlenging.

6.2 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
De overeenkomst is geldig voor 12 maanden en kan tot maximaal 1 maand voor verlenging worden opgezegd.

6.3 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten van GGF.

6.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 GGF spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

7.2 GGF behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. GGF zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

7.3 GGF kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met GGF.

7.4 GGF verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van GGF. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt..

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van GGF staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door GGF voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.

ARTIKEL 9. BETALING

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 GGF verleent de licentienemer toegang tot de dienst na ontvangst van de betaling

9.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is GGF bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Binnen 14 dagen na de overeenkomst kan deze worden geannuleerd en wordt het volledige bedrag terug gestort. Na die periode is het jaarbedrag verschuldigd, ook al wordt de dienst niet door licentienemer afgenomen.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de overeenkomst is 12 kalendermaanden. Gedurende deze periode heeft de licentienemer toegang tot de afgenomen dienst (en).

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de dienst zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door GGF voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van GGF. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van GGF. Op alle door GGF ontwikkelde documenten, foto’s en video’s rust van rechtswege het auteursrecht. Het delen van een social media post behoort hier niet toe.

12.2 GGF mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. GGF houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 GGF is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

13.2 Daarnaast is GGF nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op GGF rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. PRIVACY

GGF respecteert de privacy van Licentienemer. ggf zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van ggf is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1 Growing Green Fingers behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

15.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

15.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.